Pups verwacht, Welpen Erwartet, Puppies expected

Moeder, mutter, mother: Raven z Rodu Odry
Nederlands Jeugd Kampioen, Nederlands Kampioen & Clubwinnaar ’18.
HD A

 

Vader, vater, father: Isamu von Bohlmann’s Land
HD A1, hart oké